Program został opracowany przy udziale doświadczonych dyrektorów i praktyków oświaty. Arkusz samooceny nauczyciela wybranych umiejętności wychowawczych i.
Nauczycielskie kolegium jezykÓw obcych w Radomiu. arkusz samooceny studenta. Dotyczy odbytej praktyki metodyczno-obserwacyjnej na ii roku studiów). Arkusz samooceny studenta. Dotyczący odbytej praktyki pedagogicznej). Dnia. r.
. Napisać prawdę o swoich niedociągnięciach i błędach, czy też ukryć prawdę, skoro dyrektor. Wręczenie uczestnikom różnych przykładów arkuszy samooceny. Nowa szkoła" Skuteczne zarządzanie w praktyce" w-wa 1998r. Wypełniony arkusz należy wysłać pocztą elektroniczną. Języków obcych, oceniając je na podstawie tabeli samooceny umiejętności językowych. Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Referencje od poprzednich pracodawców lub z odbytych praktyk zawodowych; Przed każdym zajęciem student zobowiązany jest do napisania koncepcji. z praktyki wraz z wnioskami i uwagami własnymi studenta (arkusz samooceny).

. Moich obowiązków, zaczęto stosować wobec mnie niedopuszczalne praktyki. w pracy napisałem w dniu 14. 02. 2005 r. w arkuszu samooceny wchodzącego w. Samoocena nauczyciela. 2. Wybór zasad kluczowych: arkusz kontrolny nauczyciela. Stworzyliśmy też forum oraz dział" Złote praktyki" gdzie będziecie mogli. Jeśli zdecydujecie się napisać artykuł, opisując swoje doświadczenia. Na podstawie filmu analizy lub samooceny (od razu można liczyć na duży punkt. Dać uczniom arkusze ewaluacji zajęć, trzeba również napisać sprawozdanie i. Kserokopię dzienniczka praktyk, bowiem jest to udokumentowane dzielenie się.
Hospitacje lustrzane-pomoc w samoocenie nauczyciela i wychowawcy (popatrz, co robisz na lekcji). Praktyka pokazuje, że notowanie przebiegu, a zwłaszcza wyników. Arkusz hospitacyjnych zajęć lekcyjnych według Janusza Moosa [5]. Wyżej napisałem, że dyrektor każdego roku szkolnego dokonuje obserwacji w.

Praca indywidualna– wypełnienie arkusza Samoocena cz. Sposób, by po prawej i lewej stronie rysunku dało się jeszcze coś napisać. Kiedy. Pierwszy krok wdra ania edukacji umiejętności yciowych do praktyki szkolnej cd. Dodam jeszcze, ze w sprawie m. In. Problemow z budzetem napisalem dwa pisma do przew. Realizacja programu praktyk, napotkane trudności, samoocena oraz refleksje. • Arkusze ocen• Lekcje wychowawcze• Kontakty z rodzicami (zwrócić
. Wypełniony arkusz samooceny-Arkusz samooceny. Kopertę z napisem" Certyfikacja" prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia: spmp.

Wykorzystywać posiadane umiejętności w praktyce. Twórczo pracować w grupach. Zbiór zwrotów, wyrażeń i słówek potrzebnych do napisania historyjek na arkuszu papieru. Komputer. Karta samooceny ucznia po hospitacji diagnozującej. Arkusz obserwacji osiągnięć uczniów-karta dla nauczycieli. Wypełniony arkusz samooceny-Arkusz samooceny. Kopertę z napisem" Certyfikacja" prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia: spmp, Al. Jerozolimskie 29/12.
Kandydat-ogólneJak napisać listy motywacyjny? technika samooceny-polega na stworzeniu ocenianym osobom możliwości komentowania. Jedną a kilka technik oceniania ze względu na zróżnicowanie systemów oceniania w praktyce. Zaliczamy tutaj: arkusz oceny pracownika-służą zbieraniu informacji o kompetencjach.
Po pierwsze: Pan z komisji egzaminacyjnej nie pozwolił mi zabrać arkusza testu. Przeroście samooceny dyplomowanego technika bhp nad tzw. Podyplomowcem w. Po studiach technicznych i podyplomówce. Praktyke zawodowa mam i to nie małą. a następnie spróbować napisać projekt i potem porównać go z przykładowym. 29 Paź 2007. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela. Ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch tygodni, po lekcjach. Arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów, arkusze obserwacji.

13 Mar 2010. Opracowanie arkusza samooceny nauczycieli-Czy moja lekcja jest dobra? Nauczyciele potrafią sami napisać całkiem dobry program i.

Jak pomagaˇam dziecku w budowaniu obrazu samego siebieœ z praktykiœ Daj mo liwo ş odkrycia przez dziecko wˇasnych prze yş, samooceny, zbudowaş obraz wˇa-Dzieci, które przyj ˇy‚ rol“ wymienionego owada otrzymuj napis. Dzieci rysuj siebie, naklejaj na du ym arkuszu (‚ to my“ w ci gu oznaczonym. Arkusz hospitacji-hospitacja diagnozujĄca (Wyciąg z arkusza-wybrane dane; cel ogólny i cele edukacyjne– wskazane. Wykorzystuje znajomość alfabetu w praktyce (zad. 2), p). Samoocena– indywidualne wrzucenie znaczków do skarbonki. Napisy na tablicę: sverige, Oslo, Helsinki, Sztokholm, „ God dag! Ocenianie powinno być jasne i łatwe w praktyce. Kartkówki szczególnie wtedy, gdy wypadły źle; zachęcać uczniów do samooceny i oceny pracy w grupie; Oprócz tego źle rozmieściłaś rysunek na arkuszu rysunkowym. Za dane zadanie i jak obszerna wiedza będzie nam potrzebna do dobrego napisania pracy klasowej. Sprawozdanie z przebiegu praktyki pedagogicznej. · arkusze obserwacji zajęć. Konspekt kończy zapis, wprowadzony po zajęciach, a związany z samooceną. Proszę napisać co Ci się podobało, a co nie podobało na lekcjach. Zachowań w sytuacjach typowych i nietypowych, próbują dokonać samooceny w. Napisać bajkę. 6. Bajki zostały oprawione w antyramę i do dziś wiszą na ścianie. Na duŜ ym arkuszu papieru mamy cztery zdania. Prośba o podpisanie się pod. Wdrożenie projektu wymaga od nauczycieli napisania szczegółowej instrukcji. Arkusz samooceny ucznia, kwestionariusz zbiorowy, analizę zespołową z. Praktyka szkolna bywa jednak nieco inna i zazwyczaj nie doceniamy wagi tego. Arkusz samooceny. Artykuł: Analiza ofert pracy, b. Alejziak, Folia Touristica, nr 16 2005 lub. Autoprezentacja oraz rozmowa kwalifikacyjna w praktyce. W płaszczyźnie intelektualnej wyraża się ona w samoocenie, a więc poprzez. z praktyki szkolnej. Opisane poniżej zajęcia przeprowadziłam wśród uczniów klasy. Na górze każdego arkusza znajduje się hasło: moje sukcesy. Kiedy napisze, podaje następnej osobie itd. aż kartka wróci do pierwszej osoby. Anny Brzezińskiej, jak napisać pracę magisterską (wskazówki formalne i techniczne). Hornowska, e. 2001) Testy psychologiczne-teoria i praktyka, Warszawa, pwn. Nigdy nie róbcie oddzielnych arkuszy dla oddzielnych grup. se-Skala Samooceny Rosenberga (pobierz również formularz kwestionariusza).

Takie przykłady szkolnej praktyki były przedmiotem poznania. Grupa ii-na dużym arkuszu szarego papieru, redagowała pytania do wywiadu z Samochwałą; wielbłąda, wiatr, młotek, czarownicę, miała napisać opowiadanie o przygodzie, która mogłaby. Związanej z samokontrolą i poprawną samooceną, wiarą w siebie.
Stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy; Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może którejś z nich napisać z całą klasą. Nauczycieli, uczniów danej klasy oraz wysłuchaniu samooceny zainteresowanej osoby. w arkuszu ocen zamieszcza się adnotacje o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpisu oraz.

22% uczniów wie, czego ma się nauczyć, by dobrze napisać sprawdzian. Aby uczynić praktykę oceniania bardziej zrozumiałą dla uczniów? Opracowanie arkusza samooceny na koniec semestru z jęz. Polskiego i języków obcych. W szkole (w przedmiocie a nie w arkuszu)? Co działo się w toku kształcenia. Ostatecznie na dziś, zdający może napisać lepiej na tle rozkładu wyników. Samooceny placówki (pozycjonowanie w systemie oświaty) i oceny w systemie. Przyszły przedsiębiorca musi napisać, co zamierza zrobić. Miejsca praktyk nie gwarantujące w pełni rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych. Uczeń, absolwent o niskiej samoocenie będzie miał problemy z podjęciem pozytywnej decyzji o przystąpieniu do egzaminu. Błędy w arkuszach egzaminacyjnych. Cel główny: wykorzystanie wiedzy w praktyce (stosowanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach). Ka da grupa otrzymuje polecenie napisania karki. Wypełnienie przez uczniów arkusza samooceny. karta samooceny ucznia.

Później trzeba przekazać nauczycielowi-opiekunowi praktyki arkusz uwag i. Możemy też w dzienniku praktyk napisać do hospitacji dyżur w bibliotece-u dzieci pozostawionych samym sobie pogłębiają się zaległości i niska samoocena. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną: dziennikami, arkuszami ocen, kartami. Wypełnić kartę samooceny, napisać sprawozdanie z praktyki oraz złoŜ yć.
By c programu-Related articlesOdnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń. Jak napisać recenzję filmową? 33. Jakie są zadania telewizji publicznej? arkusze kolorowego papieru, pisaki. Praca ze słownikiem i encyklopedią. Niezmiernie ważne w ocenianiu jest umiejętność samooceny, dzięki której uczeń. Mogłabym jeszcze wiele ciekawych rzeczy napisać o tych figurach, ale niestety niedługo. i. Należy przygotować o jeden arkusz więcej niż liczba utworzonych w klasie grup. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce. Samoocena. By wŜ se i Innowacjizastosować w praktyce aktywne metody poszukiwania swojego miejsca na rynku. Napisać własne ogłoszenie prasowe o poszukiwaniu pracy. − zmodyfikować. Arkusz samooceny nauczyciela. Projekt ewaluacji autorskiego programu. Sprawdzian w szkole podstawowej Arkusze egzaminacyjne z omówieniem. Raz na dwa tygodnie dobrze jest rozwiązać test, dokonać samooceny oraz szczegółowej analizy. Pisania, rozumienia ze słuchu, korzystania z nabytej wiedzy w praktyce. Sprawdzian szóstoklasisty Jak to napisać-Cieślak Iwona, Cieślak Lech. Umiejętność wiązania teorii z praktyką. • umiejętność organizowania pracy. • uczciwość. Napisać im o błędzie? a jak mi podziękują za współpracę? Co zrobisz? Tematy dyskusji: arkusz samooceny). obiektywizm osobisty.
Nauczyciel jest jednocześnie refleksyjnym praktykiem, który nieustannie analizuje. Takich jak: arkusze samooceny nauczyciela i ucznia, arkusz monitorowania wyników pracy. Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. Napisy. Uczeń dokonuje samooceny (np. Przy użyciu portfolio językowego) i. Ku wyjaśnieniu pewnej nadinterpretacji muszę napisać, co następuje. Badania, ankiety, analizy, techniki socjometryczne, arkusze samooceny ucznia. Zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk.
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Osoba wypełniająca arkusz potwierdza podpisem zgodność wpisów z. Na podstawie filmu analizy lub samooceny (od razu można liczyć na duży punkt. Dać uczniom arkusze ewaluacji zajęć, trzeba również napisać sprawozdanie. Warto ściągnąć materiały poprzez Internet i napisać, jak zostały wykorzystane na lekcjach. Dzienniczka praktyk, bowiem jest to udokumentowane dzielenie się. Deklarują też chęć zastosowania w praktyce nabytej wiedzy o szkodliwości używek oraz. Cennym ogniwem tej lekcji była ewaluacja (arkusze ewaluacji są. Prezentuje wyniki pracy w grupie, samoocenę zespołu oraz ocenę lekcji. Listy osób wartych upamiętnienia i doprowadzą do napisania historii ich życia. Nauczyciel metodyki nauczania języka niemieckiego i kierownik praktyk pedagogicznych w. Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. Napisy. Bieżącej samokontroli służyć może również arkusz samooceny wzorowany na. Uczniowie dokonują samooceny w różnej formie podczas zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych. Oceniać ich przydatność do określonego celu oraz wykorzystywać je w praktyce. Potrafi napisać nazwę miasta, osiedlam i zna dokładny adres szkoły, domowy. Wypełnienie przez uczniów arkusza samooceny. Nauczyciele. Jak napisać pracę magisterską? Poradnik. 2005/2006. Spis treści. Co wynika z pracy dla praktyki? potencjalne obszary zastosowań w diagnozie i pomocy. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach historii (4 godz. Przykłady dobrej praktyki-rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem technik. Chemii i w oparciu o nie potrafi napisać scenariusz lekcji oraz dokonać edycji. Pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w podniesieniu samooceny. File Format: pdf/Adobe Acrobatekspertów i praktyków, którzy zapraszają do współpracy autorów o różnych. To, że uczeń podpisuje wypełniony arkusz samooceny własnym imieniem i. Napisać: pomiaru dydaktycznego). Tworzy-my tzw. Wewnątrzszkolne systemy ocenia- B) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pisemnej pracy kontrolnej. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest uzyskanie. Uczących w oddziale, wychowawców internatu oraz uwzględnieniu samooceny. Pomyłka w arkuszu ocen musi być sprostowana przez nauczyciela wpisującego.
Wielu nauczycieli-praktyków zauważa, że, mimo, iż uczymy dzieci zasad ortograficznych. Czynności te skutecznie wdrażają uczniów do samokontroli i samooceny. Utrwalenia poprawności zapisu należy go jeszcze raz napisać pod pracą. Ułatwiają to sporządzone dla każdego ucznia arkusze ewidencyjne popełnionych. . ćwiczą konstruktywny dialog wewnętrzny, który wpływa na podwyższenie samooceny. Podczas niego uczestnicy dowiadują się, jak napisać list motywacyjny i. z rozmową kwalifikacyjną zgodnie z maksymą„ praktyka czyni mistrza” rozmowami kwalifikacyjnymi, arkuszami oceny kandydatów, metodą konkursową,
. z założonych w planie działań i zadań nie udało mi się zrealizować jedynie napisania własnego programu edukacyjnego. Samooceny. Materiały pomocnicze: Kopie arkusza roboczego poczucie uznania. Na przykład napisać, że czuje się doceniona, gdy jest chwalona przez mamę, a sposobem zasłu-bują praktyki. Więcej informacji: loesje@ loesje. Org.

By c nauczyciela-Related articlesUczniowie dokonują samooceny własnych zamierzeń, planów z uzyskanymi wynikami. Każda grupa ma za zadanie napisać co zapamiętała z lekcji o poszczególnych bryłach. Rozdanie arkusza ewaluacji w celu wypełnienia i oceny lekcji przez uczniów. Jak wskazuje jednak praktyka pedagogiczna, na efektywność pracy.

Z praktyki wynika, że ten element jest często pomijany w fazie planowania. arkusz samooceny… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … imiĘ i nazwisko. List napisać potrafi? ” 9. Refleksje zawarte w wierszu z. Herberta. „ Kamyk” Pomoce naukowe: modele ostrosłupów (plastikowe i druciane); plansze z rysunkami ostrosłupów; rzutnik; losy; zadania dla grup; karta do samooceny. . – mając za sobą roczną praktykę– można stwierdzić, że jest możliwe do zrealizowania. Wnioski zapisują w tabeli (na dużym arkuszu– zał. Nr 1). a uczniowie wypełniają arkusze samooceny (zał. Nr 2). Praca indywidualna. a na nie kartę, którą mi uczony w piśmie kleryk foremnie napisze: jako panna.
3 Paź 2006. Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa codn d. Arkusze papieru. Na co się powołać, lub co napisać w sytuacji gdy nasze prawa są. e ludzie o niskiej samoocenie są mniej skłonni do szacunku dla innych. 27 Cze 2010. w usa w swojej praktyce wykorzystują je powszechnie specjaliści medycyny z. a z kolei samoakceptacja to podstawa wysokiej samooceny i poczucia. Może to cię zachęci do ściągnięcia arkusza rw i spróbowania, jak to działa? Na bazie analizy moich zapisków Darek napisze artykuł do numeru 4.

Zajęcia zostały także skonsultowane z metodykami i wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Potrzebne pomoce: papier na notatki, duże arkusze papieru, pisaki, kredki lub farby. Samoocena codziennych zachowań dotyczących odpadów. Odpadów można napisać list do władz samorządowych by takie pojemniki zakupiły.
Jeœ li uczeń opuœ cił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien napisać go w termi-pie, prac dodatkowych, prac domowych i stopnia aktywnoœ ci oraz samooceny ucznia. Dzy w praktyce szkolnej i poza nią (udział w konkursach, prezentacje przedmiotowe. Zna pojęcie arkusz kalkulacyjny i wie, jakie opera- By ro prac-2009Dane zawarte w tej bazie wskazują, iż podczas 40 lat praktyki leczyłem 64 pacjentów. Poproszono Hope o dokonanie samooceny za pomocą ankiety oceny problemów dorosłych. Okresu będzie zaznaczać na specjalnym arkuszu, który jej dam. d) Napisałem krótką notatkę dla nauczyciela wyjaśniającą moją interwencję. Przed przystąpieniem do napisania planu rozwoju zawodowego dokonałam własnej samooceny. Poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi, które zastosowałam w praktyce. Naukę w szkole, arkusze samooceny, karty postępów ucznia itp. Uważają, że nauczyciele wyjaśniają co należy umieć, aby dobrze napisać klasówkę. Zrozumieli zasady korzystania z kart oceny nastąpiło w praktyce. w oparciu o program" Nowa Szkoła" zostały opracowane karty samooceny dla uczniów klas ii-iii. Modyfikacja już funkcjonującego arkusza obserwacji uczniów klas.

Prowadzący trzyma w ręku arkusz papieru z napisem: „ Jestem energiczna, pomysłowa i łatwo. Nasza samoocena ma bowiem wpływ na to, jak odbierają nas inni. łatwego przyswajania wiadomości oraz ich łatwego zastosowania w praktyce. Zadanie Samoocena stopnia realizacji Wykaz dokumentów potwierdzających. Sprawozdanie Potrafię podsumować swój dorobek zawodowy i napisać sprawozdanie. Umowa-arkusze obserwacji lekcji-program praktyk, harmonogram praktyk-

File Format: Microsoft Wordpoprawnie napisać sprawozdanie z przebiegu stażu. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w praktyce szkolnej zasad pomiaru dydaktycznego. Umieć dostrzec i wykorzystać potencjał ucznia w zakresie samooceny i oceny koleżeńskiej. Wykorzystać arkusz kalkulacyjny do obliczeń i prezentacji wyników testowania. Liczne testy, arkusze diagnozujące i praktyczne ćwiczenia pogłębiają i rozwijają wiedzę uczniów. Metoda, służąca samoocenie jednostki i identyfikacji jej otoczenia. Jak i do osób mających już praktykę w prowadzeniu szkoleń, którym pomoże. Rechnio Beata: Jak o tym napisać: w drodze po dyplomowanego.

By r Dolata-Related articlesOcenianie osiągnięć ucznia przez jego rodziców i uczniowska samoocena 76. w pierwszym reakcja na innowację doprowadza do wzbogacenia praktyk oceniania. Trzeba pisać i świadectwo i w arkuszu ocen dla każdego ucznia i w dzienniku. łatwiej jest mi napisać, co nie osiągnęło dziecko, pracuj tak, tak, tak. Arkusz hospitacji i listę spodziewanych efektów przygotowuje nauczyciel. Cel ogólny hospitacji: Wykorzystanie wiedzy w praktyce i umiejętne korzystanie z informacji. Uczniowie mieli wykonać zadanie domowe– napisać na podstawie poznanych. Każdy z uczniów wypełnia swoją kartę samooceny (załącznik 8). By c edukacyjne-Related articles8. Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków. Arkusze brystolu. Pisaki i kredki. Praca w grupach. Rysunek. Napisać wspólnie z kolegami krótki scenariusz sztuki teatralnej. Niezmiernie ważne w ocenianiu jest umiejętność samooceny, dzięki której uczeń. Arkusz samooceny. Kolor niebieski-samoocena na początku stażu kolor. Się z innymi efektami swojego doskonalenia zawodowego i praktyki zawodowej?
Arkusz hospitacji DIAGNOZUJĄCEJKl. ii gimnazjum Przedmiot: informatyka. Samoocena pracy-zapisanie danych na dysku. Karta samooceny). Potrafię poruszać się swobodnie po arkuszu kalkulacyjnym. 3. Potrafię napisać prostą formułę. Współpraca z rodzicami w praktyce– poradnik dla nauczycieli; Cena: 35, 00zł. Osoba, która wybiera poziom rozszerzony, nie musi już wypełniać arkusza na. Jest czasochłonne, powinno obejmować wnikliwą samoocenę stanu wiedzy i umiejętności. Nieliterackiego i napisania tekstu własnego związanego z tekstem. Wiedzy w praktyce, obejmujących zakres ustalony w standardach.
Samoocena zależy od własnej oceny wyników działania, zdolności, wyglądu. Pomocny w tworzeniu listy umiejętności będzie arkusz poniższy: Warto również w cv napisać o praktykach czy pracach wakacyjnych, nawet takich,

. Ostatnia strona to miejsce na samoocenę pracownika. Standardowo: napisac co było źle i jakże to wspaniale udao się nam problem jednak rozwiązać. Podoba mi się też kontrast między codzienną praktyką a założeniami.

. Pracy własnej– samooceny oraz niektórych obszarów pracy szkoły. Opracowałem arkusz ewaluacyjny i przeprowadziłem ewaluacja zajęć warsztatowych. Wypowiadają się, że trzeba się uczyć, aby dobrze napisać test oraz że niekiedy. Praca ze studentem roku piątego wsd w Legnicy skierowanym na praktykę do. Nich nie można napisać" właściwego" projektu. Niech pani Minister. Więcej każdy zainteresowany przedsiębiorca może zobaczyć swój arkusz oceny i się. Uczeń w obecności nauczyciela zaznacza w arkuszu samooceny właściwą rubrykę. Zdobytej wiedzy z zakresu słownictwa dotyczącego życia codziennego w praktyce. Jeżeli je odgadnie, niech je napisze na tej samej kartce obok rysunku. 12 Lip 2010. Rola samooceny w życiu, praktyka codzienna. Książki na nagrody. Arkusz samooceny zachowania ucznia ma na celu zdiagnozowanie.

Czytasz wiadomości wyszukane dla słów: arkusz obserwacyjny zajęć. Realizacja programu praktyk, napotkane trudności, samoocena oraz refleksje nad własnym.
6 Maj 2010. Zdiagnozowanie problemów dotyczących poprawnego napisania pracy analityczno. Wzmocnienie samooceny uczniów poprzez eksponowanie jego mocnych stron. Jak ewaluował i jakie niosło to skutki dla literackiej praktyki; Arkusz ewaluacyjny (przydatność programu w pracy z uczniem słabym). 6 Lip 2010. Hospitacji, szkolnego systemu oceniania, pomiaru dydaktycznego, szkolnego arkusza samooceny i raportu, planu rozwoju. Czyli refleksyjny praktyk w działaniu/Małgorzata Taraszkiewicz. Arkusz samooceny jakości pracy nauczyciela/Maria Dubilas/Grupa i Zabawa.